Electrochemistry: Fundamentals, Cells & Applications

 

No. Date Subject Teaching Assistant
01 25.09.23 Introduction; Redox Reactions & Faraday's Laws Zheyu Zhang
02 02.10.23 Equilibrium Electrochemistry I Zheyu Zhang

03

09.10.23
Equilibrium Electrochemistry II (self-study)
Zheyu Zhang
Electrodes & Interfaces I (self-study)
04 16.10.23 Electrodes & Interfaces II Zheyu Zhang
05 23.10.23 Electrolytes I Zheyu Zhang
06 30.10.23 Electrolytes II Zheyu Zhang
07 06.11.23 Dynamic Electrochemistry I Zheyu Zhang
08 13.11.23 Dynamic Electrochemistry II Zheyu Zhang,
Zongyi Han
09 20.11.23 Analytical Methods & Sensors (flipped classroom) Zongyi Han
10 27.11.23 Industrial Electrochemistry I Zongyi Han

11

04.12.23
Industrial Electrochemistry II
Zongyi Han
Energy Conversion & Storage I
12 11.12.23 Energy Conversion & Storage II Zongyi Han
13 18.12.23 Corrosion Zongyi Han